Wellness hotel Rezidence Nové Hrady Recenze Wellness hotel Rezidence

www.rezidencenh.cz :: Obchodní podmínky (18.12.2018 - 19:20)

Wellness hotel Rezidence
ve zrekonstruovaném městském paláci
 

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky / Rezidence Nové Hrady a.s.

 

1.Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky Rezidence Nové Hrady, a.s. jsou platné pro všechny účastníky zájezdu, pobytu a služeb cestovního ruchu společnosti Rezidence Nové Hrady, a.s., nám. Republiky 1, 373 33 Nové Hrady (dále jen "Podmínky") a tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy.

Veškeré tiskové chyby na našich stránkách a tištěných materiálech jsou vyhrazeny!

 

2.Účastníci smluvního vztahu:

a) provozovatel wellness hotelu Rezidence: Rezidence Nové Hrady, a.s., se sídlem nám. Republiky 1, 373 33 Nové Hrady, ČR, IČO 26065631, zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1334 (dále jen „prodejce") resp. smluvní cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené řádné smlouvy o obchodním zastoupení

a

b) zákazník – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník").

 

3.Předmět smluvního vztahu:

Předmět smluvního vztahu tvoří prodej pobytu a služeb cestovního ruchu „prodejcem"„zákazníkovi".
Vznik smluvního vztahu:
Smluvní vztah mezi „prodejcem" a „zákazníkem" vzniká uzavřením cestovní smlouvy, tj. doručením  objednávky v písemné nebo elektronické podobě „zákazníkem" a jejím potvrzením v písemné nebo elektronické podobě „prodejcem". V případě, že „zákazník" je právnická osoba, musí být cestovní smlouva uzavřena způsobem a osobou v souladu s právními předpisy. Cestovní smlouva platí a je závazná i pro osoby uvedené na cestovní smlouvě. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí „zákazník" jako za své vlastní. Vzájemný smluvní vztah je upraven těmito „podmínkami" a řídí se ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

 

4.Platební podmínky

„Prodejce" má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a „zákazník" je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Povinnost „zákazníka" vzniká uzavřením smluvního vztahu, kdy je „zákazník" povinen uhradit zálohu ve výši 50 % stanovené ceny služeb na základě faktury zaslané prodejcem. Doplatek celkové ceny služeb je „zákazník" povinen uhradit při nástupu na pobyt/čerpání zvolené služby poskytované prodejcem. Za zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet „prodejce" do výše 100 % stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku zákazníkem má „prodejce" právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

Hotel Rezidence nepřijímá platební karty.

 

5.Ceny a jejich změny, změny objednaných služeb

Ceny pobytů a případných dalších služeb jsou uvedené na webových stánkách „prodejce" a jsou platné výhradně pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven. Pro „zákazníka" je však závazná ta cena, která je uvedena v cestovní smlouvě pouze však v případě, že potvrdí svou rezervaci ve lhůtě nejdéle 14 dnů ode dne přijetí prvotní poptávky prodejcem. Nedojde-li ze strany zákazníka  k takovému potvrzení, na jehož základě je prodejcem vystavena a zaslána zálohová faktura, považuje prodejce takovou poptávku za zrušenou. "Prodejce" je povinen písemně oznámit případnou změnu ceny pobytu, a to nejpozději do 14 dnů před realizací služeb. Je-li tato nová cena vyšší o více jak 10 % než byla cena uvedená v cestovní smlouvě, je zákazník oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a celá zaplacená cena služeb mu bude bez zbytečného odkladu vrácena. Neodstoupí-li zákazník nejpozději do 6 dnů po oznámení změny ceny od pobytu, má se za to, že s novou cenou souhlasí.
Pokud „zákazník" z jakéhokoliv důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (opožděný nástup, předčasné ukončení pobytu, nečerpání některé z dílčích služeb apod.), nepřísluší mu žádná náhrada.
Při požadavku na změnu znění cestovní smlouvy, která nemění sjednaný předmět smlouvy, jako jsou např. změna jména klienta, typ služeb a pod zaplatí „zákazník" paušální poplatek 200,-Kč. Změna termínu je považována za odstoupení od smlouvy.

Sjednanými službami se rozumí základní rozsah služeb odsouhlasený smluvními stranami, tj. u wellness programů ubytování, rozsah stravování a wellness procedury dle typu pobytu. Časový rozpis procedur je "zákazníkovi" vyhotoven před jeho nástupem na vlastní pobyt, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo určit časové rozplánování jednotlivých procedur. Změna časů rozplánovaných procedur je možná pouze po schválení odpovědným pracovníkem provozovatele. Rozhodne-li se klient z jakéhokoliv důvodu předem sjednanou a popř. uhrazenou proceduru nečerpat, nemá nárok na kompenzaci v podobě čerpání náhradní procedury či vrácení peněz a nebyla-li původně sjednaná procedura ze strany "zákazníka" ještě hrazena, je povinen ji uhradit v plném rozsahu.

 

6.Práva a povinnosti „zákazníka"

„Zákazník" má právo :
* na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
* na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných a zaplacených služeb
* písemně oznámit změny cestujících, event. odstoupit od smlouvy dle těchto „Podmínek", jakož i právo na reklamaci vad služeb
„Zákazník" má za povinnost :
* nahlásit účast cizích státních příslušníků
* zaplatit sjednanou cenu služeb nebo výši odstupného při zrušení služeb
* poskytnout součinnost potřebnou k poskytnutí služeb a k převzetí dokladů potřebných pro čerpání služeb
* splnit zdravotnické povinnosti před cestou, respektovat Ubytovací řády prodejce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku.
V případě nerespektování ubytovacího řádu a jeho závažného porušování (jednání v podnapilosti, pod vlivem drog a jiných omamných látek, agresivity a dalšími podobnými stavy, které se neslučují se společenskou etikou) si prodejce vyhrazuje právo okamžitě ukončit takovému klientovi pobyt bez finanční náhrady.

* v případě změny osoby - účastníka zájezdu v možných lhůtách :
1/ učinit změnu písemně u „prodejce" 
2/ předložit písemné prohlášení zákazníka o akceptu cestovní smlouvy a „Podmínek"
„Zákazník" - právnická osoba má dále za povinnost :
* seznámit účastníky zájezdu/pobytu s těmito „Podmínkami"
* zabezpečit plnění základních povinností „zákazníka" všemi účastníky zájezdu / pobytu
* odevzdat jmenný seznam účastníků a určit odpovědného zástupce jako partnera pro jednání s dodavateli „prodejce", resp. s „prodejcem"

 

7.Práva a povinnosti „prodejce"

Práva a povinnosti „prodejce" se váží na práva a povinnosti „zákazníka".

 

8.Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před nástupem na zájezd/pobyt, či zahájením čerpání služeb. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení „prodejci".
Výše odstupného za každého účastníka je následující :
do 30 dní před čerpáním první služby 200,- Kč / osoba
29-21 dní před čerpáním první služby 10% ze stanovené ceny / osoba
20-14 dní před čerpáním první služby 30% ze stanovené ceny / osoba
13-07 dní před čerpáním první služby 50% ze stanovené ceny / osoba
06-03 dny před čerpáním první služby 75% ze stanovené ceny / osoba
02 a méně dní před čerpáním první služby 100%ze stanovené ceny / osoba

 

9.Zrušení zájezdu ze strany „prodejce"

„Prodejce" je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti aj.) změnit dohodnuté podmínky pobytu. Změny musí oznámit nejpozději 10 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li „zákazník" s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt. „Zákazníkovi" nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

 

10.Reklamace

„Zákazník" je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je „zákazník" povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci nebo ji zaznamená do voucheru. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu „prodejce" (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně „zákazníka" (zdravotní stav), na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a „prodejcem" zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

 

11.Závěrečná ustanovení

"Podmínky" vstoupily v platnost dnem 01.01.2011 na dobu neurčitou a vztahují se na všechny objednané služby a pobyty.

 

 

Co se u nás bude dít?